डिप्लोमा भर्ना सम्बन्धि निर्देशिका २०८१ 1.5 MB
सेवा करार व्यक्ति छनोट कार्यविधि २०७८ (तेश्रो संशोधन) 19.23 MB
दलित, मुस्लिम, बिपन्न छात्रवृत्ति निर्देशिका 4.01 MB
Professional Plumber 1696 hrs. 1.24 MB
छोटो अवधिको सीपमूलक तालीम संचालन कार्यविधि, २०७७ 273.71 KB
इन्टर्न व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ (पहिलो संशोधन सहित) 140.17 KB
A full Note on Automotive Electronics-I Auto III/I -By Er. Durganand Sharma 6.43 MB
Full Note of Material Science of Diploma in Automobile engg. II/I - By Er. Durganand Sharma 6.9 MB
Full Note of Building Construction Civil II/I -BY Er. Satish Mishra 9.48 MB
पाठ्यक्रम विकास तथा समकक्षता निर्धारण विनियमावली २०८० 843.9 KB
डिप्लोमा निर्देशिका २०८० 2.6 MB
सहायक इलेक्ट्रिसियन (बैदेशिक रोजगार) तालीमको पाठ्यक्रम 4.45 MB
छोटो अवधिको सीपमूलक तालीम संचालन कार्यविधि, २०७७ (दोश्रो संशोधन सहित) 10.18 MB
प्रि-डिप्लोमा तह औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम (Apprenticeship) प्रशिक्षार्थी छनौट, भर्ना र मुल्यांकन निर्देशिका 876.44 KB
Pre-Diploma in Automobile Engineering (Apprenticeship) 2.18 MB
ECD 24 months curriculum (Apprenticeship Model) 197.72 KB
Diploma in Civil Engineering (Specialized hydropower Engineering) revised 2022, 3-6 Sem 815.11 KB
Diploma in Geomatics Engineering Revised 2022, 3-6 Sem 721.47 KB
Diploma in Electrical Engineering Revised 2022, 3-6 Sem 735.44 KB
Diploma in Automobile Engineering Revised 2022, 3-6 Sem 658.12 KB