Total Notice: 64
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
डिप्लोमा इन अटोमोबाइल कार्यक्रमको पुनः प्रवेश परीक्षाको नतिजा 2079-07-20 Closed !!!
प्रशिक्षार्थी कक्षा संचालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2079-07-18 Closed !!!
बैकल्पिक सूचीमा रहेका प्रशिक्षार्थीहरुलाई भर्ना सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2079-07-18 Closed !!!
छोटो आवधिको तालीम संचालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2079-07-18 Closed !!!
अटोमोबाइल कार्यक्रमको पुनः प्रवेश परीक्षाको म्याद थप सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2079-06-27 Closed !!!
प्रि-डिप्लोमा इन अटोमोबाइल (Apprenticeship) कार्यक्रमको पुनः प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2079-06-11 Closed !!!
जियोम्याटिक्स बैकल्पिक सूचिको नतिजा 2079-06-12 Closed !!!
इलेक्ट्रिकल बैकल्पिक सूचिको नतिजा 2079-06-12 Closed !!!
सिभिल बैकल्पिक सूचिको नतिजा 2079-06-12 Closed !!!
बैकल्पिक सूचिको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2079-06-12 Continuous
बैकल्पिक तथा पास सुचिमा रहेका प्रशिक्षार्थीहरुलाई दरखास्त दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2079-06-06 Continuous
प्रशिक्षार्थी भर्ना म्याद थप सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2079-05-29 Continuous
अटोमोबाइल नतिजा 2079-05-20 Continuous
जियोम्याटिक्स नतिजा 2079-05-20 Continuous
इलेक्ट्रिकल नतिजा 2079-05-20 Continuous
सिभिल नतिजा 2079-05-20 Continuous
शैक्षिक सत्र २०७९/०८० को लागि मिति २०७९/०५/17 गते लिईएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2079-05-20 Continuous
मिति २०७९ भाद्र 17 गते शिक्षालयको पाठन बन्द गरिएको बारे सूचना 2079-05-16 Closed !!!
प्रवेश पत्र वितरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2079-05-14 Continuous
Apprenticeship तालीम सम्बन्धी जरुरी सूचना 2079-05-13 Continuous