सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ 746.75 KB
सार्बजनिक खरिद नियमावली (एघारौं संशोधन) २०७८ 3.93 MB
सार्वजनिक खरिद ऐन बाह्रौँ संशोधन (२०७९) 9.24 MB
सैद्धान्तिक परीक्षा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ 1.53 MB
सम्पती विवरण फारम 107.8 KB
कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारम 300 KB
व्यक्तिगत सिट रोल 261.56 KB
Professional Building Electrician 1696 Hrs. 2.74 MB
डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह र प्रि-डिप्लोमा तहको प्रयोगात्मक परीक्षा संचलन सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ 648.19 KB
Exam Regulation (परिक्षा विनियम) 2.47 MB
आर्थिक प्रसाशन सम्बन्धी विनियमावली, २०६२ 795.37 KB
प्राविधिक शिक्षालय संचालन सम्बन्धी बिनियमावाली, २०४९ 79.93 KB
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् कर्मचारी सेवा,शर्त तथा सुबिधा सम्बन्धी बिनियमावली २०६९ (छैटौँ संशोधन सहित) 581.71 KB
बैकल्पिक माध्यमबाट प्रशिक्षार्थीहरुको सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ 351.43 KB
छोटो अवधिको सीपमूलक तालीम संचालन कार्यबिधी २०७७ (दोश्रो संशोधन सहित) 10.18 MB
सेवा करार सेवामा नियुक्ति सम्बन्धी कार्यबिधी, २०७८ 173.11 KB
कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यबिधी, २०७८/०७९ 5.2 MB
Diploma in Geomatics Engineering 2.86 MB
Diploma in Entrepreneurship Development 1.81 MB
Diploma in Engineering First Year All 641.34 KB